fundacja
Fundacja Dla Młodych pomaga potrzebującym od 2001 roku. W 2005 roku nasza fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Ponieważ pracujemy głównie w terenie najlepszą formą kontaktu jest e-mail, telefon bądź facebook dzięki czemu możemy umówić się na konkretne spotkanie w dogodnej dla Państwa porze. Fundacja Dla Młodych to nie tylko zbiórka pieniędzy dla naszych podopiecznych. Organizujemy również porady psychologiczne, pedagoiczne, pomagamy zakupić buty, jedzenie lub inne środki codziennego użytku. Instruujemy również jak znaleźć pracę, pomagamy w napisaniu CV. Zachęcamy wszystkich zarówno sponsorów – ludzi dużego serca jak i tych którzy potrzebują pomocy do kontaktu z nami.

Głównymi obszarami działań Fundacji są:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Działalność charytatywna
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
– Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia
– Ochrona i promocja zdrowia

Ochrona praw
– Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
– Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Nauka, kultura, ekologia
– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
   rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Sport, turystyka, wypoczynek
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Turystyka i krajoznawstwo
– Wypoczynek dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo publiczne
– Porządek i bezpieczeństwo publiczne

a2